Delegering av myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven).

DatoFOR-1998-07-17-619
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1998 898
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§21-3, LOV-1997-06-13-45-§21-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter aksjel. og allmennaksjel.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 17. juli 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 21-3 og lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 21-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Kongens myndighet etter aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 4, § 4-6 annet punktum, § 6-11 første ledd, § 6-23 tredje ledd og § 8-10 annet ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
2.Kongens myndighet etter aksjeloven § 1-1 fjerde ledd, § 4-11 fjerde ledd og § 21-2 nr. 26 delegeres til Justisdepartementet.
3.Den myndighet som etter aksjeloven § 2-3 annet ledd og § 10-1 fjerde ledd er lagt til departementet, legges til Justisdepartementet.
4.Kongens myndighet etter allmennaksjeloven § 4-5 annet punktum, § 6-11 første ledd, § 6-23 tredje ledd, § 6-36 annet ledd annet punktum og § 8-10 annet ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
5.Kongens myndighet etter allmennaksjeloven § 1-1 tredje ledd, § 4-12 tredje ledd og § 21-2 nr. 23 delegeres til Justisdepartementet.
6.Kongens myndighet etter allmennaksjeloven § 4-10 første og femte ledd og § 13-8 nr. 3 tredje punktum delegeres til Finansdepartementet.
7.Den myndighet som etter allmennaksjeloven § 4-24 annet ledd og § 5-4 første ledd fjerde punktum er lagt til departementet, legges til Nærings- og handelsdepartementet.
8.Den myndighet som etter allmennaksjeloven § 2-3 annet ledd, § 2-6 annet ledd tredje punktum og § 10-1 fjerde ledd er lagt til departementet, legges til Justisdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 1999.