Delegering av myndighet til bispedømmerådet etter kirkeloven.

DatoFOR-1999-03-19-244
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1999 607
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§23
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til bispedømmerådet

Fastsatt ved kgl. res. 19. mars 1999 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 23 sjette ledd. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

I medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 23 sjette ledd bemyndiges bispedømmerådet til å treffe vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon for menighetsprester og andre tjenestemenn i stillinger hvor bispedømmerådet tilsetter.