Delegering av myndighet som klageorgan til Arbeids- og administrasjonsdepartementet i saker av konkurransemessig karakter på postområdet.

DatoFOR-1999-06-25-707
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1999 1575
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-73
Kunngjort
KorttittelDeleg. til AAD som klageorgan på postområdet

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 1999 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 73 om landsdekkende postsendinger (postloven). Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Overføring av myndighet som klageorgan fra Samferdselsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet i saker av konkurransemessig karakter gjennomføres med virkning fra 1. juli 1999. Fra samme dato avskjæres Samferdselsdepartementets instruksjonsmyndighet over Post- og teletilsynet i saker av konkurransemessig karakter. I klagesaker gis Arbeids- og administrasjonsdepartementet myndighet etter § 18 annet ledd og § 23 i postloven.