Forskrift om ikrafttredelse av og overgangsregler til lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven).

DatoFOR-1999-06-25-711
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1592
Ikrafttredelse01.08.1999
Sist endretFOR-2001-06-21-673
EndrerFOR-1990-09-19-766, FOR-1991-12-10-1013, FOR-1994-03-15-1052
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-15-2-§11-1, § 11-2 jf § 3-3
Kunngjort
Rettet15.10.2001 (2. punktum i § 2 satt inn).
KorttittelForskrift om overgangsregler til revisorloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 25. juni 1999 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 11-1 tredje ledd og § 11-2. Endret 21 juni 2001 nr. 673.

§ 1.Ikrafttredelse

Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) trer i kraft 1. august 1999. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. september 1990 nr. 766 om revisjon og revisorer, forskrift 10. desember 1991 nr. 1013 om register over revisorer og revisjonsselskaper og forskrift 15. mars 1994 nr. 1052 om godkjenning av revisorer fra stater innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Revisorloven kapittel 4 og 5 gjelder ikke for revisors revisjon av årsregnskap for regnskapsåret 1998.

§ 2.Overgangsregler

Revisorloven § 3-3 første til sjette ledd gjelder ikke for personer som nevnt i lovens § 11-1 annet ledd dersom vedkommende godtgjør å oppfylle praksiskravene som følger av lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer § 11 første ledd nr. 6 eller tredje ledd nr. 3. Kredittilsynet avgjør hva som skal regnes som tidspunktet for opptak ved revisorstudium eller høyere revisorstudium.

0Endret ved forskrift 21 juni 2001 nr. 673.