Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet til å gi permisjoner, frita og oppnevne medlemmer og varemedlemmer av Arbeidsretten.

DatoFOR-1999-08-20-951
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1999 2126
Ikrafttredelse20.08.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-05-05-1-§10
Kunngjort
KorttittelDelegering til KRD etter arbeidstvistloven

Fastsatt ved kgl.res. 20. august 1999 med hjemmel i lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 10. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 10 til å gi permisjoner, frita og oppnevne medlemmer og varamedlemmer av Arbeidsretten delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet.

Delegeringen er ment å sikre at departementet har fullmakt til å foreta endringer i Arbeidsrettens sammensetning i løpet av oppnevningsperiodene dersom dette blir nødvendig. Oppnevning av hele Arbeidsretten hvert tredje år skal fortsatt foretas av Kongen i statsråd.