Delegering av fullmakt til Kirkerådets direktør til å fastsette regler om ordinasjon og tilsetting av personer som ikke er cand.theol.

DatoFOR-1999-11-17-1578
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 2000 481
Ikrafttredelse17.09.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-11-14-1541-§9, LOV-1996-06-07-31-§25
Kunngjort
KorttittelDeleg. av fullmakt til Kirkerådets direktør

Fastsatt av Kirkerådet 17. november 1999 med hjemmel i regler av 14. november 1997 nr. 1541 § 9 nr. 2. 

Kirkerådet gir direktøren fullmakt til på bakgrunn av de momenter som fremkommer under Kirkemøtebehandlingen, å vedta det fremlagte forslag til regler om ordinasjon og tilsetting av personer som ikke er cand.theol.

Forslaget sendes til Kirkerådets medlemmer for uttalelse før vedtak fattes.