Delegering av myndighet til Statens ungdoms- og adopsjonskontor etter adopsjonsloven.

DatoFOR-1999-11-30-1192
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd. I 1999 2807
Ikrafttredelse01.12.1999
Sist endret
EndrerFOR-1933-07-13
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§1, LOV-1986-02-28-8-§3, LOV-1986-02-28-8-§12, LOV-1986-02-28-8-§16d
Kunngjort
KorttittelDelegering til SUAK etter adopsjonsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 30. november 1999 med hjemmel i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon § 1, § 3, § 12 og § 16 d første og fjerde ledd.

I

1.Den myndighet til å gi adopsjonsbevilling som i loven er lagt til departementet, jf. §§ 1 og 3, delegeres til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.
2.Den myndighet til å gi adopterte opplysninger om opprinnelige foreldre som i loven er lagt til departementet, jf. § 12, delegeres til Statens ungdoms- og adopsjonskontor for så vidt gjelder adopsjonsbevillinger som er gitt av departementet eller kontoret.
3.Den myndighet til å gi organisasjon tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon og til å føre tilsyn med organisasjonens virksomhet som i loven er lagt til departementet, jf. § 16 d første og fjerde ledd, delegeres til Statens ungdoms- og adopsjonskontor. Dette gjelder også slik myndighet som nevnt i § 16 f annet ledd.
4.Den myndighet til å gi forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed stat som er lagt til departementet, jf. §§ 16 e første ledd og 22, delegeres til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

II

Vedtaket trer i kraft 1. desember 1999. Fra samme dato oppheves kgl.res. av 13. juli 1933 om bemyndigelse for fylkesmennene til å meddele adopsjonsbevillinger.