Delegering av myndighet til fylkesmennene etter adopsjonsloven.

DatoFOR-1999-11-30-1193
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2808
Ikrafttredelse01.12.1999
Sist endret
EndrerFOR-1933-07-13
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§12
Kunngjort
KorttittelDeleg. til fylkesmannen etter adopsjonsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 30. november 1999 med hjemmel i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon § 12.

I

1.Fylkesmannens oppgave med å formidle foreldre til barn der foreldrene samtykker til adopsjon, opphører.
2.Fylkesmannens oppgave med å gi adopsjonsbevilling i innenlandsadopsjonene, opphører.
3.Den myndighet til å gi adopterte opplysninger om opprinnelige foreldre som adopsjonsloven er lagt til departementet, jf. § 12, delegeres med dette til fylkesmannen for så vidt gjelder adopsjonsbevillinger gitt av fylkesmannen før den 1. desember 1999.

II

Vedtaket trer i kraft 1. desember 1999. Fra samme dato oppheves kgl.res. av 13. juli 1933 om bemyndigelse for fylkesmennene til å meddele adopsjonsbevillinger.