Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

DatoFOR-1999-12-10-1265
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2894
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
EndrerFOR-1973-08-10
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101, FOR-1973-08-10
Kunngjort
KorttittelDelegering til SD etter luftfartsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1999 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven), jf. kgl.res. av 10. august 1973. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

Det er ved kgl.res. av 10. desember 1999 truffet følgende vedtak:

1.Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, delegeringsvedtak og lignende som nødvendig følger av omorganiseringen av Luftfartsverket/Luftfartstilsynet.
2.Opphevelse av delegering til Samferdselsdepartementet av Kongens myndighet etter kgl.res. 10. august 1973 vedrørende luftfartsloven.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2000.