Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

DatoFOR-1999-12-10-1273
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1999 2905
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2001-12-05-1342 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101
Kunngjort
KorttittelDelegering etter luftfartsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 1999 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). Endret 5 des 2001 nr. 1342.

I

Samferdselsdepartementet delegerer sin myndighet etter lov 11. juni 1993 nr. 101 til Luftfartstilsynet for så vidt gjelder: 

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

-§ 2-2 første ledd nr. 3 om å gi særskilt tillatelse til luftfart for fartøy som ikke har norsk nasjonalitet. 

Kapittel III. Registrering, nasjonalitet og merking. Rettigheter i luftfartøyer m.m.

-§ 3-1 første ledd om å føre register over norske fartøyer,
-§ 3-2 annet ledd om dispensasjon fra nasjonalitetskravet ved registrering - når selskapet har både lisens og driftstillatelse,
-§ 3-5 nr. 5 om ved innføring i luftfartøyregisteret å fastsette nærmere bestemmelser om opplysninger om fartøyene,
-§ 3-9 første punktum om foreløpig registrering av utenlandsk luftfartøy,
-§ 3-14 første ledd om utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis,
-§ 3-16 tredje ledd om merking av luftfartøyer og
-§ 3-41 første ledd om forskriftskompetanse til gjennomføring av reglene i lovens kap. III. 

Kapittel IV. Luftdyktighet og miljødyktighet

-§ 4-1 om luft- og miljødyktighet,
-§ 4-3 første ledd tredje punktum om utstedelse og fornyelse av luftdyktighets- og miljøbevis,
-§ 4-5 tredje ledd om ugyldighet,
-§ 4-6, jf. § 4-5 tredje ledd, om godkjenning av utenlandsk bevis,
-§ 4-7 annet ledd første punktum om eiers og brukeres ansvar,
-§ 4-9 om unntak og
-§ 4-10
-om særskilt godkjenning,
-om suspensjon og tilbakekall av flytekniske sertifikater. 

Kapittel V. Bemanning

-§ 5-1 annet ledd om bemanning,
-§ 5-3 om krav til tjenestegjørende på luftfartøy og
-§ 5-4 første ledd om sertifikat for tjeneste på luftfartøy. 

Kapittel VII. Landingsplasser og bakketjeneste

-§ 7-1 om landingsplass,
-§ 7-3 om regulering av lufttrafikken,
-§ 7-4
-annet ledd om flysikringstjeneste,
-tredje og fjerde ledd om utstedelse, suspensjon og tilbakekall av sertifikater i flysikringstjenesten,
-§ 7-4a om misbruk av legemidler m.v. i flysikringstjenesten m.fl.
-§ 7-5 om konsesjon til landingsplass - på det vilkår at konsesjonssaker av politisk karakter skal forelegges Samferdselsdepartementet.
-§ 7-11 første ledd tredje punktum om godkjenning av landingsplass,
-§ 7-22 om områder som ikke går inn under noen plan over luftfartshindringer,
-§ 7-24 om bruk, adgang til og ferdsel på landingsplass mv.,
-§ 7-25
-første ledd til å foreta mindre endringer og tilføyelser tillagt Samferdselsdepartementet etter § 7-1 i forskrift fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 nr. 1146 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten,
-annet ledd om å kunne pålegge flyselskaper, fraktagenter m.fl. å utarbeide og gjennomføre sikkerhetsinstruks og
-§ 7-29 om sertifisering og tilbakekall, suspensjon mv. for tjenestegjørende på landingsplass mv. 
0Endret ved forskrift 5 des 2001 nr. 1342 (i kraft 1 jan 2002).
 

Kapittel VIII. Ervervsmessig luftfartsvirksomhet m.m.

-§ 8-8 første ledd om å treffe vedtak om driftstillatelser samt bestemme at slik tillatelse skal kreves ved ikke ervervsmessig virksomhet, § 8-8 jf. § 8-3 tredje ledd om dispensasjon fra nasajonalitetskravet, begrenset til tilfeller hvor selskapet både har lisens og driftstillatelse,
-§ 8-9 om adgang til å overlate luftfartøy mv. til en annen og
-§ 8-10 forskriftsfullmakt vedrørende formidling av rutefart og overbooking - § 8-10 jf. § 8-7 (vedtak av 23. mars 1994 nr. 228 om delegering av myndighet til Luftfartsverket etter EØS-avtalen). 

Kapittel IX. Bestemmelser om lufttrafikk m.m.

-§ 9-1 om lufttrafikk og operative forhold,
-§ 9-2 om fastsettelse av flygeveier mv.,
-§ 9-3 om pålegg om landing mv. (gitt at det er Luftfartstilsynet og ikke andre myndigheter som må anses som «vedkommende myndighet», jf. at Luftfartsverket også er gitt myndighet etter § 9-3),
-§ 9-4 første og annet ledd om tillatelse til å føre krigsmateriell, om føring av annet gods enn krigsmateriell,
-§ 9-5 om fartøydokumenter,
-§ 9-7 om krav til dokumenter mv. for tjenestegjørende ombord på luftfartøy,
-§ 9-8 om undersøkelsesrett i luftfartøy (gitt at det er Luftfartstilsynet og ikke andre myndigheter som må anses som «vedkommende myndighet»). 

Kapittel XIII. Forskjellige bestemmelser

-§ 13-21 annet ledd nr. 2 og 3 om tilbakeholdsrett av luftfartøyer m.v.
-§ 13-3 om oppbevaring av drivstoff mv. 
0Endret ved forskrift 5 des 2001 nr. 1342 (i kraft 1 jan 2002).
1Jf. forskrift av 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.
 

Kapittel XV. Gjennomføringsbestemmelser

-§ 15-1 første og annet ledd om luftfart av særlig art,
-§ 15-2 første og tredje ledd vedrørende art. 83 bis og
-§ 15-4 forskriftsfullmakt for såvidt angår de saksområder som forestås av Luftfartstilsynet. 

Kapittel XVI. EØS-regler

-§ 16-1: Delegering av myndighet til å håndheve forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område etter forskrift 15. juli 1994 nr. 805.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2000.