Delegering av myndighet til Statens legemiddelkontroll etter legemiddelloven § 2 annet ledd.

DatoFOR-1999-12-23-1651
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse23.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§2, FOR-1995-06-08-521
Kunngjort30.11.2004
KorttittelDelegering til SLK etter legemiddelloven

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 23. desember 1999 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 og legemidler m.v. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen § 2 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521. 

Den myndighet som er tillagt Kongen til å gi forskrift etter lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen § 2 annet ledd, delegert til Sosial- og helsedepartementet ved kgl.res. 8. juni 1995 nr. 521, delegeres til Statens legemiddelkontroll.

Delegeringen trer i kraft straks.