Forskrift om delegering av myndighet til å fastsette forskrifter etter brannfarlighetsloven § 11A og eksplosivloven § 11A.

DatoFOR-2000-01-21-330
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 2000 770
Ikrafttredelse21.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1971-05-21-47-§11a, LOV-1974-06-14-39-§37, LOV-1974-06-14-39-§11a
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter brannfarligvare- og eksplosivl.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 21. januar 2000 med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd jf. § 11A og lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 37 tredje ledd jf. § 11A. 

1.Myndighet til å gi forskrifter etter lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 11A og lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 11A delegeres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
2.Direktoratets myndighet etter nr. 1 omfatter ikke videre delegering av myndighet.