Delvis ikrafttredelse av lov av 4. februar 2000 nr. 10 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting. Delegering av myndighet.

DatoFOR-2000-02-04-97
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 2000 273
Ikrafttredelse07.02.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-02-04-10
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2000:10 (endr. i aml. mv.)

Fastsatt ved kgl.res. 4. februar 2000. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Endringen i sysselsettingsloven § 2 trer i kraft 7. februar 2000.

Kongens myndighet etter lov av 4. februar 2000 nr. 10 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting IV til å fastsette ikrafttredelse av endringsloven delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for så vidt gjelder endringene i tjenestemannsloven og sysselsettingsloven og til Kommunal- og regionaldepartementet for så vidt det gjelder endringene i arbeidsmiljøloven.