Delegering av Kongens myndighet etter § 21, § 28 og § 29 i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

DatoFOR-2000-02-11-99
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 2000 274
Ikrafttredelse11.02.2000
Sist endretFOR-2013-05-31-541 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§21, LOV-1999-03-26-15-§28, LOV-1999-03-26-15-§29
Kunngjort
KorttittelDelegering etter deltakerloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2000 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, § 28 og § 29. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 31 mai 2013 nr. 541 som endret ved vedtak 13 des 2013 nr. 1442.

I

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i bestemte fiskerier.

II

Departementet gis fullmakt til å fastsette forskrift med nærmere regler om fastsettelser av overtredelsesgebyr og fastsettelse og varighet av tvangsmulkt, jf. deltakerloven § 28 og § 29, ved overtredelse av deltakerloven § 21 og bestemmelser gitt i medhold av deltakerloven § 21.

0Endret ved vedtak 31 mai 2013 nr. 541 (i kraft 1 jan 2014) som endret ved vedtak 13 des 2013 nr. 1442.

III

Vedtak I og II trer i kraft straks.