Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.

DatoFOR-2000-04-13-324
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 2000 730
Ikrafttredelse14.04.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-12-17-95-§6-1, FOR-1999-12-17-1344
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. og overg.regler til betalingssysteml.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. april 2000 med hjemmel i lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 6-1, jf. kgl.res. av 17. desember 1999 nr. 1344, jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 16b (Rdir. 1998/26/EF).

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. trer i kraft 14. april 2000.

§ 2.Overgangsregler mv.

Med hjemmel i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 6-1 gis følgende overgangsregler:

a)For interbanksystemer som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse skal søknad om konsesjon etter lovens § 2-3 være sendt innen 31. desember 2000. Slike interbanksystemer kan fortsette virksomheten inntil søknaden om konsesjon er avgjort. Virksomheten skal fra det tidspunkt det er søkt konsesjon utøves i samsvar med bestemmelsene i lov 17. desember 1999 nr. 95.
b)For systemer for betalingstjenester som drives ved lovens ikrafttredelse skal melding etter lovens § 3-2 være sendt innen 30. september 2000.
c)Lovens §§ 4-2 og 4-4 gis bare anvendelse når insolvensbehandlingen er innledet etter lovens ikrafttredelse.