Forskrift om overgangsregler til lov 28. april 2000 nr. 34 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m.

DatoFOR-2000-04-28-367
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 912
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-04-28-34
Kunngjort
KorttittelForskr om overgangsregler, rettergangslovgjevinga

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 28. april 2000 med hjemmel i lov av 28. april 2000 nr. 34 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. del II. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Følgende overgangsregler gjelder for lov 28. april 2000 nr. 34 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m.:

1.Endringene i rettsmiddelfristene i tvistemålsloven §§ 296, 360, 398 og 466, skjønnsprosessloven §§ 31 og 33, rettergangsordningens ikrafttredelseslov § 8, skifteloven § 40, tinglysingsloven § 10, jordskifteloven § 63, rettshjelpsloven § 28 a, konkursloven § 153 og husleieloven § 13-2 gjelder for avgjørelser truffet etter ikrafttredelsen.
2.Endringen i tvistemålsloven § 25 om avgrensing av oppfyllingsvernetinget gjelder for saker som bringes inn for domstolene etter ikrafttredelsen.
3.Endringen i tvistemålsloven § 181 om adgangen til overprøving av saksomkostningsavgjørelse gjelder for kjæremål over avgjørelser truffet etter ikrafttredelsen.
4.Endringene i tvistemålsloven §§ 6, 26, 356, 359, 370 og 372 om saksbehandling ved fremming av anker under ankesummen gjelder anker over avgjørelser truffet etter ikrafttredelsen.
5.Endringen i tvistemålsloven § 485 om ankeordningen gjelder for anker over avgjørelser truffet etter ikrafttredelsen.
6.Endringen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-13 om innhenting av konsesjonspris ved medhjelpersalg gjelder for saker som er brakt inn for namsmyndighetene etter ikrafttredelsen.
7.Endringen i straffeprosessloven § 456 om utvidet adgang til inndriving av bøtestraff gjelder for saker som er brakt inn for namsmyndighetene etter ikrafttredelsen.
8.Endringen i straffeloven § 74 om foreldelse av bøtestraff gjelder for bøter som er ilagt etter ikrafttredelsen.
9.Endringen i tvangsfullbyrdelsesloven § 2-7 som gjelder utleggstrekkperioden gjelder for bøtestraff som er ilagt etter ikrafttredelsen.
10.Endringen i domstolloven § 226 første ledd om sammensetningen av Advokatbevillingsnemnda gjelder for sammensetningen av ny nemnd fra 1. januar 2001.
11.Endringene i tvistemålsloven § 403 a og straffeprosessloven §§ 387a og 388 om kjæremål i straffesaker gjelder kjæremål over avgjørelser som er truffet etter ikrafttredelsen.
12.Endringene i tvistemålsloven §§ 365, 371 og 375 om avgrensning av partenes rett til å komme med nye omstendigheter og bevis i sivile ankesaker gjelder for anker over avgjørelser som er truffet etter ikrafttredelsen.
13.Endringene i tvistemålsloven §§ 365, 371 og 373 om partenes rett til å uttale seg før en sivil ankesak blir nektet fremmet gjelder for anker over avgjørelser som er truffet etter ikrafttredelsen.
14.Endringen i tvistemålsloven § 374 om krav om at ankeparten skal gi en skriftlig redegjørelse for sakens faktiske sider gjelder anker i avgjørelser som er truffet etter ikrafttredelsen.
15.Endringen i tvistemålsloven § 415 om gjenopptakelse av ankesaker gjelder anker i avgjørelser som er truffet etter ikrafttredelsen.
16.Endringen i tvistemålsloven § 438 om søksmål mot en lagdommer gjelder for saker som er brakt inn for retten etter ikrafttredelsen.
17.Endringen i odelsloven §§ 70 og 75 om plikt til å stille sikkerhet for løsningssummen i odelsløsningssak gjelder for saker som er brakt inn for retten etter ikrafttredelsen.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2000.