Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet til å fastsette maksimalsatser for erstatning for dyr etter husdyrloven § 12 annet ledd.

DatoFOR-2000-05-05-379
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 2000 922
Ikrafttredelse05.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-06-08-4-§12
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Landbruksdepartementet etter husdyrl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. mai 2000 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 12 annet ledd, jf. st.prp.nr.17 (1997-1998) romertallsvedtak II, jf. s. 3. 

Kongens myndighet etter lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 12 annet ledd legges til Landbruksdepartementet.