Delegering av myndighet etter forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet.

DatoFOR-2000-05-12-434
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 2000 992
Ikrafttredelse12.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§8, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1996-11-22-1076, FOR-1997-04-04-275, FOR-1997-07-10-782-§2-2
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet, det nasjonale jernbanenettet

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6, § 8 og § 13a [ nå § 16 ], jf. kgl.res. 22. november 1996 nr. 1076 og kgl.res. 4. april 1997 nr. 275 og forskrift av 10. juli 1997 nr. 782. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet delegeres den myndighet som tilligger Kongen i forskrift 10. juli 1997 nr. 782 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet § 2-2 d og e.