Delegering av myndighet til å dispensere fra bestemmelsene i forskrift om avgift for tilsyn m.v.

DatoFOR-2000-05-19-531
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1095
Ikrafttredelse19.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1974-06-14-39-§37
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forskrift om tilsynsavgift

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 19. mai 2000 med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd og lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 37 tredje ledd. 

1.Myndighet til å dispensere fra forskrift 10. juli 1995 nr. 684 om avgift for tilsyn m.v. som foretas av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, og om betalingssatser i forbindelse med servicetjenester i medhold av lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet ledd og lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 37 annet ledd delegeres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. 
2.Direktoratets myndighet etter nr. 1 omfatter ikke videre delegering av myndighet.