Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om oreigning av fast eigedom § 2 første ledd nr. 19.

DatoFOR-2000-07-07-733
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 2000 1693
Ikrafttredelse07.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelDeleg. til OED etter oreigningslova

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 7. juli 2000 med hjemmel i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 første ledd nr. 19. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Kongens myndighet til å fatte vedtak om eller gi tillatelse til ekspropriasjonsinngrep for varmekraftverksformål og vindkraftverksformål etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3 § 2 første ledd nr. 19 delegeres inntil videre til Olje- og energidepartementet.