Delegering av myndighet til Justisdepartementet etter endringslov til utlendingsloven.

DatoFOR-2000-07-28-794
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1786
Ikrafttredelse28.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-07-28-75
Kunngjort
KorttittelDeleg. til JD etter endringslov til utlendl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. juli 2000 med hjemmel i lov av 28. juli 2000 nr. 75 om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrift, herunder til å supplere og endre forskriften etter lov av 28. juli 2000 nr. 75 om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) delegeres til Justis- og politidepartementet.