Overføring av myndighet fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet etter oreigningslova § 2 nr. 33.

DatoFOR-2000-09-01-883
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 1898
Ikrafttredelse01.09.2000
Sist endret
EndrerFOR-1977-04-15-3
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet etter oreigningslova

Fastsatt ved kgl.res. 1. september 2000. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

1.Kompetanse som overordnet organ i saker hvor myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 33 er delegert til fylkesmannen gitt ved kgl.res. av 15. april 1977 nr. 3 overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
2.Myndighet til å gjøre vedtak om eiendomsinngrep i saker hvor myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 33 er delegert til fylkesmannen gitt ved kgl.res. av 15. april 1977 nr. 3 overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.