Delegering av myndighet til å dispensere fra lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 20 første ledd, jf. tredje ledd.

DatoFOR-2000-09-01-891
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2000 2143
Ikrafttredelse01.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL14.06.1974 nr. 39 § 20 jf § 37
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om eksplosive varer

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 1. september 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 37 tredje ledd. 

1.Myndighet til å dispensere fra lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 20 første ledd jf. tredje ledd delegeres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
2.Direktoratets myndighet etter nr. 1 omfatter ikke videredelegering av myndighet.