Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.

DatoFOR-2000-09-15-905
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2165
Ikrafttredelse15.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Samferdselsdep. etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 15. september 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Myndighet til å gi forskrift etter luftfartsloven av 11. juni 1993 nr. 101 § 16-1 første ledd vedrørende Rdir. 1992/14/EØF av 2. mars 1992 - med senere endringer - om begrensning av operasjoner med fly (støykrav m.m.) delegeres til Samferdselsdepartementet.1

1Luftfartstilsynet iflg. vedtak 4 okt 2000 nr. 1052.