Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet etter arbeidsmiljøloven § 7 nr. 2.

DatoFOR-2000-10-06-999
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2000 2296
Ikrafttredelse06.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§7
Kunngjort
KorttittelDeleg. til KRD etter arbeidsmiljøloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. oktober 2000 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 7 nr. 2. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 7 nr. 2 til å fastsette forskrifter, med unntak av den myndighet som ved kgl.res. av 19. august 1977 nr. 3490 ble lagt til Direktoratet for arbeidstilsynet, delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet.