Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land etter fiskerilovgivningen

DatoFOR-2000-10-16-1670
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 3
Ikrafttredelse16.10.2000
Sist endretFOR-2008-12-22-1636
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1977-05-13-2-§13, LOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§13, LOV-2008-06-06-37-§15, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§47, FOR-1980-05-23-4, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21
Kunngjort30.03.2001
KorttittelDeleg. til Fiskeridirektoratet

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 16. oktober 2000 med hjemmel i forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 13, samt lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 36, § 37 og § 47.
Endringer: Endret ved vedtak 22 des 2008 nr. 1636 (bl.a. hjemmel). 

Fiskeri- og kystdepartementets kompetanse delegeres til Fiskeridirektoratet i følgende tilfeller:

1.Kompetanse etter forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 13 til å fastsette årlige reguleringsforskrifter om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone.
2.Kompetanse etter forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt § 4 om bl.a. begrensning av utenlandsk fiske. Delegeringen gjelder adgang til å fastsette årlige reguleringsforskrifter om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen.
3.Kompetansen etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 36, § 37 og § 47 til å fastsette årlige reguleringsforskrifter om norske fartøyers fiske i farvann under andre staters fiskerijurisdiksjon.
4.Kompetansen etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21 om tillatelse til å fiske i farvann utenfor Norges økonomiske sone, og til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i enkelte fiskerier for så vidt gjelder norske fartøyers fiske i farvann under andre staters fiskerijurisdiksjon, jf. kgl.res. 11. februar 2000 nr. 99. Delegeringen gjelder adgang til å fastsette årlige reguleringsforskrifter.

Delegering av kompetanse forutsettes også å omfatte endringer i de årlige forskriftene.

Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i eller i medhold av de aktuelle lovene og de instrukser som er eller blir gitt av departementet. 

0Endret ved vedtak 22 des 2008 nr. 1636.