Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter lov om lakse- og innlandsfiske m.v.

DatoFOR-2000-10-27-1074
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2000 2336
Ikrafttredelse27.10.2000
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47
Kunngjort
KorttittelDeleg. til KMD etter lakse- og innlandsfiskloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. oktober 2000. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet bestemmer hvordan den myndighet som lov om lakse- og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 legger til departementet skal fordeles innen fiskeforvaltningen.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).