Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta senere endringer i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

DatoFOR-2000-11-03-1095
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2370
Ikrafttredelse03.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SD etter forskrift om lufthavntjenester

Fastsatt ved kgl.res. 3. november 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI (Rdir. 1996/67/EF). Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet delegeres myndighet til å foreta senere endringer i forskrift av 3. november 2000 nr. 1096 om lufthavnrelaterte tjenester.