Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter lov om hittegods § 11 annet ledd.

DatoFOR-2000-11-16-1149
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2427
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-05-29-3-§11
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter hittegodslova

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i lov av 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods § 11 annet ledd. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Lov av 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods § 11 annet ledd.

-Klager over vedtak truffet i medhold av lov av 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods, jf. lovens § 11 annet ledd 2. punktum.