Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter vegtrafikkloven § 39 annet til sjette ledd.

DatoFOR-2000-11-16-1150
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2428
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§39
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter vegtrafikkloven

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 39 annet til sjette ledd. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 39 annet til sjette ledd.

-Forlengelse av inndragningstid i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 39 annet ledd første punktum.
-Klager over vedtak truffet i medhold av vegtrafikkloven § 39 tredje, fjerde og femte ledd, jf. sjette ledd.