Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter politiloven § 14, § 16 tredje ledd, § 20 tredje ledd, § 22 annet ledd, § 23 og § 29.

DatoFOR-2000-11-16-1151
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2428
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2008-11-13-1251
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, LOV-1995-08-04-53-§16, LOV-1995-08-04-53-§20, LOV-1995-08-04-53-§22, LOV-1995-08-04-53-§23, LOV-1995-08-04-53-§29
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter politiloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, § 16 tredje ledd, § 20 tredje ledd, § 22 annet ledd, § 23 og § 29.
Endringer: Endret ved forskrift 13 nov 2008 nr. 1251. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

-Myndighet til å stadfeste politivedtekter i medhold av politiloven § 14.
-Myndighet til å gi bestemmelser om organisatoriske spørsmål i medhold av politiloven § 16 tredje ledd.
-Myndighet til å gi nærmere bestemmelser om tildeling og anvendelse av begrenset politimyndighet etter politiloven § 20 tredje ledd.
-Myndighet til å gi samtykke til politimestrene og øvrige politisjefer til å ha bierverv i medhold av politiloven § 22 annet ledd.
-Myndighet til å gi nærmere regler som gjør unntak fra totalforbudet mot å innta rusdrikk ved utførelsen av spesielle oppdrag i medhold av politiloven § 23.
-Myndighet til å fastsette særinstrukser i medhold av politiloven § 29, med unntak av Våpeninstruks for politiet.
0Endret ved forskrift 13 nov 2008 nr. 1251.