Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter lov om lensmenn § 4 tredje ledd.

DatoFOR-2000-11-16-1152
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2429
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-16-7-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter lensmannsloven

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i lov av 16. juni 1961 nr. 7 om lensmenn § 4 tredje ledd. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Lov av 16. juni 1961 nr. 7 om lensmenn.

-Myndighet til å behandle klager over politimesterens avgjørelse om bierverv for lensmenn i medhold av lov om lensmenn § 4 tredje ledd.