Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter lov om strafferegistrering § 6 tredje ledd, § 9 og § 10 nr. 6.

DatoFOR-2000-11-16-1153
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2429
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-11-52-§6, LOV-1971-06-11-52-§9, LOV-1971-06-11-52-§10, FOR-1974-12-20-4
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter strafferegistreringsl.

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering § 6 tredje ledd, § 9 og § 10 nr. 6, jf. kgl.res. av 20 desember 1974. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering.

-Myndighet til å bestemme at flere eller færre opplysninger skal tas med i politiattest i medhold av strafferegistreringsloven § 6 tredje ledd.
-Myndighet til i tvilstilfelle å avgjøre om begjæring om attest, avskrift eller opplysninger skal etterkommes i medhold av strafferegistreringsloven § 9.
-Myndighet til til å gi forskrifter til gjennomføring av loven, således blant annet om at det i det enkelte tilfelle kan bestemmes at attest kan gis i videre utstrekning enn etter loven i medhold av strafferegistreringsloven § 10 nr. 6, jf. kgl.res. av 20. desember 1974.