Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter politiinstruksen § 3-2 tredje og fjerde ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 7-1 tredje ledd og § 9-6.

DatoFOR-2000-11-16-1154
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2000 2430
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-06-22-3963-§3-2, FOR-1990-06-22-3963-§4-2, FOR-1990-06-22-3963-§7-1, FOR-1990-06-22-3963-§9-6, LOV-1936-03-13-3-§29, LOV-1995-08-04-53-§29, LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelDelegering til POD etter politiinstruksen

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. november 2000 med hjemmel i alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) av 22. juni 1990 nr. 3963 § 3-2 tredje og fjerde ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 7-1 tredje ledd og § 9-6, og lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet § 29, jf. lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29 jf. § 31 annet ledd. 

Med virkning fra 1. januar 2001 delegeres myndighet i følgende saker fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter nærmere bestemmelse av departementet. 

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) av 22. juni 1990 nr. 3963, med hjemmel i lov av 13 mars 1936 nr. 3 om politiet § 29 jf. lov av 4 august 1995 nr. 53 om politiet § 29 jf. § 31 annet ledd.

-Myndighet til å godkjenne politiutstyr som nevnt i politiinstruksen § 3-2 tredje og fjerde ledd i medhold av politiinstruksen § 3-2 femte ledd.
-Myndighet til å håndheve politimestrenes boplikt etter politiloven § 22 i medhold av politiinstruksen § 4-2 fjerde ledd.
-Myndighet til å gi retningslinjer for føring av vaktjournal i medhold av politiinstruksen § 7-1 tredje ledd.
-Myndighet til å gi nærmere retningslinjer for innhold, føring og kontroll av arrestjournal i medhold av politiinstruksen § 9-6.