Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter børsloven.

DatoFOR-2000-11-17-1157
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 2431
Ikrafttredelse17.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-17-80-§1-2, LOV-2000-11-17-80-§2-4, LOV-2000-11-17-80-§5-15, LOV-2000-11-17-80-§10-1, LOV-2000-11-17-80-§10-3, LOV-1988-06-10-40-§2-11a
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter børsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. november 2000. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) delegeres til Finansdepartementet:

-§ 1-2 første ledd om lovens anvendelse på Svalbard,
-§ 2-4 om avgjørelse i tvilstilfelle om en avhendelse omfatter en vesentlig del av den konsesjonspliktige virksomhet,
-§ 5-15 om fastsetting av nærmere regler om når et allmennaksjeselskap skal anses for å være i en overtagelsessituasjon etter denne bestemmelse,
-§ 10-1 første ledd om tidspunkt for ikrafttredelse av denne lov og om opphevelse av lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven),
-§ 10-1 tredje ledd om overgangsregler og om bestemmelser om avvikling av eksisterende børser,
-§ 10-3 om ikrafttredelse av endringer i andre lover.

Kongens myndighet etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11a om begrensning av kredittinstitusjoners adgang til å bruke opplysninger om sikringsordninger i sin markedsføring delegeres til Finansdepartementet.