Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter innskuddspensjonsloven.

DatoFOR-2000-11-24-1168
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 2461
Ikrafttredelse24.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-81-§1-3, LOV-2000-11-24-81-§2-7, LOV-2000-11-24-81-§3-2, LOV-2000-11-24-81-§4-1, LOV-2000-11-24-81-§5-4, LOV-2000-11-24-81-§7-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FIN etter innskuddspensjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 24. november 2000. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) foreslås delegert til Finansdepartementet:

-§ 1-3 om at Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven,
-§ 2-7 tredje ledd om at Kongen kan fastsette regler om hvilken informasjon som skal gis fra institusjon eller foretak i tilknytning til ordningen,
-§ 3-2 annet ledd om at Kongen kan fastsette en høyeste og en laveste avkastningsprosent som etter regelverket tillegges medlemmets pensjonskapital,
-§ 4-1 tredje ledd om at personer som ikke er pliktig medlem av folketrygden kan være medlem av pensjonsordningen etter regler fastsatt av Kongen i forskrift,
-§ 5-4 om at Kongen kan fastsette nærmere regler om maksimale årlige innskudd,
-§ 7-1 annet ledd om at Kongen kan fastsette lavere pensjonsalder for stillinger som medfører uvanlige belastninger for de ansatte eller krever at de ansatte har særlige fysiske eller psykiske egenskaper.