Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter foretakspensjonsloven.

DatoFOR-2000-11-24-1170
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 2486
Ikrafttredelse24.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16-§1-3, LOV-2000-03-24-16-§3-2, LOV-2000-03-24-16-§4-1, LOV-2000-03-24-16-§4-14, LOV-2000-03-24-16-§4-15, LOV-2000-03-24-16-§16-2
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FIN etter foretakspensjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 24. november 2000. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon foreslås delegert til Finansdepartementet:

-§ 1-3 første ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven,
-§ 3-2 tredje ledd om at personer som ikke er pliktig medlem av folketrygden kan være medlem av pensjonsordningen etter regler fastsatt av Kongen i forskrift,
-§ 4-1 annet ledd om at Kongen kan fastsette lavere pensjonsalder for stillinger som medfører uvanlige belastninger for de ansatte eller krever at de ansatte har særlige fysiske eller psykiske egenskaper,
-§ 4-14 annet ledd om at Kongen gir nærmere regler om opprettelsen av Fripoliseregisteret, samt om adgangen til å innhente opplysninger fra registerføreren, og at Kongen kan gi regler om plikten til å gi opplysninger til Fripoliseregisteret,
-§ 4-15 tredje ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om omregning av rettigheter etter fripoliser som slås sammen,
-§ 16-2 tjuefemte ledd om at Kongen fastsetter øvrige overgangsregler.