Delegering av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter sykehusloven og helsepersonelloven.

DatoFOR-2000-12-01-1200
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 2550
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-57, LOV-1956-07-13, LOV-1960-01-08-1, LOV-1971-06-11-54, LOV-1972-06-23-69, LOV-1973-03-09-13, LOV-1974-06-14-47, LOV-1980-06-13-42, LOV-1980-06-13-43, LOV-1985-04-26-23
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SHD etter sykehusl. og helsepersonell.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2000. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

I

Sosial- og helsedepartementet gis myndighet til å oppheve eller endre forskrifter gitt med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og med hjemmel i de lover som oppheves ved ikrafttredelse av lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2001.