Overføring av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.

DatoFOR-2000-12-08-1235
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2000 2611
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-35
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet til AAD etter rettshjelpsl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2000. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Myndighet til å treffe avgjørelser etter lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp i saker hvor staten v/Justis- og politidepartementet er part og avgjørelsen skal treffes på departementsnivå, overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Sakene forberedes av tjenestemenn i Justis- og politidepartementet.