Overføring av ansvarsområder fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Statsministerens kontor og Landbruksdepartementet. Delegering av myndighet.

DatoFOR-2000-12-15-1263
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2000 2711
Ikrafttredelse01.01.2001, 01.04.2001
Sist endretFOR-2005-04-29-378
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-2000-04-14-31, LOV-1995-02-24-11, LOV-1974-06-28-58, LOV-1950-12-08-3
Kunngjort
KorttittelOverføring av ansvarsområder. Del av myndighet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i Grunnloven § 12 tredje ledd. Fremmet av Statsministerens kontor. Endret 29 april 2005 nr. 378.

I

1.Forvaltningsansvaret for lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)1 og lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett med forskrifter til lovene og det administrative ansvaret for Utlendingsnemnda og utvalget oppnevnt ved kgl.res. 12. januar 1999 for å utrede og utarbeide utkast til ny lov om statsborgerrett overføres fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet med virkning fra 1. januar 2001.
2.Forvaltningsansvaret for lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. med forskrifter og det administrative ansvaret for Lotteritilsynet og Lotterinemnda overføres fra Justis- og politidepartementet til Kulturdepartementet med virkning fra 1. januar 2001.
3.Ansvaret for forskrifter og enkeltsaker under lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og det administrative ansvaret for Datatilsynet og Personvernnemnda overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra 1. januar 2001.
4.Det administrative ansvaret for Registerenheten i Brønnøysund overføres fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. januar 2001.
5.Det administrative ansvaret for Statens innkrevingssentral overføres fra Justis- og politidepartementet til Finansdepartementet med virkning fra 1. januar 2001.
6.Det administrative ansvaret for Regjeringsadvokaten overføres fra Justis- og politidepartementet til Statsministerens kontor med virkning fra 1. januar 2001.
7.Forvaltningsansvaret for lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten, med unntak for lovbestemmelsene om rettergangen ved odelsløsning, overføres fra Justis- og politidepartementet til Landbruksdepartementet med virkning fra 1. april 2001.
1Delegeringsvedtak opphevet fra 29 april 2005, jf. forskrift 29 april 2005 nr. 378 romertall II.

II

Det delegeres myndighet til de departementene som ansvarsområder overføres til, til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av overføringen.