Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven

DatoFOR-2000-12-15-1270
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2000 2734
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2010-03-26-444
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om vassdragsmyndigheter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 64 første ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 juni 2002 nr. 691, 2 aug 2002 nr. 874, 10 des 2004 nr. 1608, 17 des 2004 nr. 1645, 26 mars 2010 nr. 444.

I

I medhold av vannressursloven § 64 første ledd bestemmes følgende om hvem som skal være vassdragsmyndighet:

1.På riksnivå: Kongen, Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Helsedepartementet skal være vassdragsmyndighet i forhold til § 13 fjerde ledd. NGU skal være vassdragsmyndighet i forhold til § 46.
2.På regionalt og lokalt nivå: NVE, fylkesmannen, kommunen eller den departementet bestemmer. 

I forhold til de enkelte bestemmelser gjelder følgende:

-Kongen skal være vassdragsmyndighet etter § 8 når det gis konsesjon til kraftutbygginger, med unntak for saker om bygging av kraftverk med installert effekt inntil 10.000 kW (mikro-, mini-, og småkraftverk) og mindre reguleringer (inntil 500 nat.hk) i forbindelse med slike.
-NVE skal være vassdragsmyndighet etter § 8 når det gis konsesjon til nødvendige midlertidige byggearbeider, reparasjoner og opprenskingsarbeider, selv om slike tiltak ikke er i samsvar med regulerings- eller kraftutbyggingskonsesjoner gitt av Kongen. Det samme gjelder for tillatelse til å gjennomføre nødvendige naturfaglige undersøkelser.
-NVE skal være vassdragsmyndighet etter § 10 tredje ledd, selv om fravikelsen kan gripe inn i en konsesjon som er gitt av Kongen.
-NVE skal være vassdragsmyndighet etter § 60a.
-Kommunen skal være vassdragsmyndighet etter §§ 7 og 16.
-Fylkesmannen skal være vassdragsmyndighet etter §§ 11 og 15 tredje ledd.
-Helsedepartementet skal være vassdragsmyndighet etter § 13 fjerde ledd.
-Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal være vassdragsmyndighet etter § 46 annet ledd.
-Olje- og energidepartementet skal være vassdragsmyndighet i forhold til de øvrige bestemmelser og for saker om bygging av kraftverk med installert effekt inntil 10.000 kW og mindre reguleringer (inntil 500 nat.hk) etter § 8. 
0Endret ved forskrifter 28 juni 2002 nr. 691, 2 aug 2002 nr. 874, 10 des 2004 nr. 1608, 17 des 2004 nr. 1645, 26 mars 2010 nr. 444.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.