Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat til å være vassdragsmyndighet og til å fatte vedtak etter vannressursloven.

DatoFOR-2000-12-19-1705
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse19.12.2000
Sist endretFOR-2004-12-10-1649 fra 17.12.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§64, FOR-2000-12-15-1270
Kunngjort23.07.2002
KorttittelDeleg. til NVE etter vannressursloven

Fastsatt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 64, jf. kgl.res. av 15. desember 2000 nr. 1270. Endret 28 juni 2002 nr. 898, 10 des 2004 nr. 1649. 

Den myndighet til å være vassdragsmyndighet etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8 når det gis konsesjon for kraftutbygginger inntil 10 MW som kgl.res. 15. desember 2000 nr. 1270 legger til Olje- og energidepartementet delegeres herved til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det forutsettes at NVE ikke skal delegere denne myndigheten videre. Det forutsettes også at saker av prinsipiell betydning skal forelegges Olje- og energidepartementet til avgjørelse.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2002 nr. 898, 10 des 2004 nr. 1649 (i kraft 17 des 2004).