Delegering av myndighet til å vedta forskrift om beskyttelsestiltak til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.

DatoFOR-2001-01-04-171
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-06-08-4-§3, LOV-1962-06-08-4-§8
Kunngjort09.03.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. januar 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) § 3 og § 8. 

Landbruksdepartementet har 4. januar 2001 besluttet å delegere myndigheten til å fatte forskrifter om beskyttelsestiltak til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.

Delegeringen omfatter kun myndigheten til å vedta forskrifter om beskyttelsestiltak i samsvar med EØS-avtalens vedlegg I, del I, Innledende del pkt. 3.

Departementet vil minne om at alle forskrifter i utgangspunktet skal høres før vedtagelse, jf. forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen nr. 5.1. Høringen kan utelates dersom vilkårene i forvaltningsloven § 37, tredje ledd, (jf. utredningsinstruksen nr. 5.4) er oppfylt. Vi vil minne om at beslutningen om å unnlate alminnelig høring eller forkortet høringsfrist må fattes av fagdepartementet (i dette tilfelle Landbruksdepartementet), jf. utredningsinstruksen nr. 5.4, annet ledd og nr. 5.2, jf. nr. 1.3.

Delegeringen skal ha virkning fra 1. februar 2001.