Delegering til fylkesmannen og Landbruksdirektoratet i saker etter industrikonsesjonsloven.

DatoFOR-2001-01-18-46
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse18.01.2001
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1978-01-11-1, LOV-1917-12-14-16-§26, LOV-1917-12-14-16-§27
Kunngjort07.02.2001
KorttittelDelegering etter industrikonsesjonsloven

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 18. januar 2001 med hjemmel i kgl.res. av 11. januar 1978 nr. 1, jf. lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. § 26 annet og tredje ledd og § 27.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.(Delegering til fylkesmannen)

Fylkesmannen får innenfor Landbruksdepartementets myndighetsområde fullmakt til

1.å ta avgjørelse i saker som gjelder vedtak om å trekke konsesjonen tilbake og fastsette frist for salg etter industrikonsesjonsloven § 26 andre og tredje ledd,
2.å begjære tvangssalg etter industrikonsesjonsloven § 26 tredje ledd, jf. § 32, og til
3.å endre konsesjonsbetingelser fastsatt av departementet etter industrikonsesjonsloven § 27.
§ 2.(Om klage til Landbruksdirektoratet)

Fylkesmannens avgjørelser kan påklages til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 3.(Ikrafttredelse)

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Departementet gjør oppmerksom på at myndigheten til å ilegge tvangsmulkt i medhold av industrikonsesjonsloven § 26 første ledd ikke tidligere er delegert til Landbruksdepartementet og således forblir hos Kongen.