Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1.

DatoFOR-2001-02-02-725
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse02.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-12-19-75-§1
Kunngjort03.07.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til JD etter lov 1969:75

Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 2001 med hjemmel i lov av 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å kunngjøre overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endringer i konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål av 6. februar 1931, som gjeldende med lovs kraft her i riket i medhold av lov av 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1. Endringsoverenskomsten kan settes i kraft som norsk lov særskilt i forhold til ett eller flere av de nordiske landene.