Overføring og delegering av myndighet vedrørende ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

DatoFOR-2001-03-30-291
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1909-03-23
Kunngjort03.04.2001
KorttittelAnsvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavd.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. mars 2001. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra 1. april 2001.
2.Forvaltningsansvaret for følgende lover overføres fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
-Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
-Lov av 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.
-Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 11.
-Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 8, § 8c, § 14, § 17a og § 17b.
-Lov av 31. mai 1963 nr. 3 om arbeidsvilkår for hushjelp.
-Lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk.
-Lov av 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
-Lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer.
-Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
-Lov av 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer m.v.
-Lov av 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) § 2-10 og § 2-13 andre ledd.
-Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v.
-Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie.
-Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
-Lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 20 og § 33.
-Lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap § 9 og § 27.
-Lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap § 9 og § 27.
-Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 9 samt § 10-3 og § 10-4.
-Lov av 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.
-Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-4, § 6-5 og § 6-35.
-Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37.
3.Arbeids- og administrasjonsdepartementet delegeres myndighet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.