Delegering av myndighet til Statens legemiddelverk etter lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven).

DatoFOR-2001-04-02-367
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse02.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-02-39
Kunngjort20.04.2001
KorttittelDeleg til Statens legemiddelverk etter apoteklov

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 2. april 2001 med hjemmel i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven). 

Med dette delegeres Sosial- og helsedepartementet sin kompetanse etter visse bestemmelser i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) til Statens legemiddelverk.

Delegeringen gjelder følgende bestemmelser: 

LovMyndighetMyndighet i lov lagt tilDelegert tilDato
§ 1-5 første leddGodkjenning av apotekets egennavn.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 2-1Innvilgelse av apotekkonsesjon.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 2-3 tredje leddInnvilgelse av apotekkonsesjon for søkere som tidligere har hatt apotekkonsesjon som er kalt tilbake etter § 2-13.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 2-8 annet leddGodkjenning av at vilkår kan oppfylles gjennom økonomisk kompensasjon til andre apotek.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 2-12 annet leddForlengelse av rettsvirkningene etter apotekkonsesjon eller annen tillatelse.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 2-13Tilbakekall og endring av apotekkonsesjon.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 3-1Innvilgelse av driftskonsesjon.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 3-6 annet leddAvgjørelse av om et pålegg eller en retningslinje fra apotekkonsesjonæren er i strid med faglige krav til apoteket.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 3-9Tilbakekall og endring av driftskonsesjon.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 4-1 første leddGodkjennelse av farmasøytisk utdanning.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 4-2Godkjenning av apotekbestyrer.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 4-6 annet leddFastsettelse av hvilke apotek som er praksisapotek.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 7-1 første ledd første punktumInnvilgelse av tilvirkningstillatelse.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 7-1 tredje leddNedleggelse av forbud mot tilvirkning eller lagring av visse legemidler og varer i apotek.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
§ 7-3 tredje leddInnvilgelse av tillatelse til å selge legemidler tilvirket for lager.DepartementetStatens legemiddelverk01.03.2001
 

Delegeringsbestemmelsene trer i kraft straks.