Ikrafttredelse av lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

DatoFOR-2001-05-18-502
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-24
Kunngjort18.05.2001
KorttittelIkrafttr. av lov 2001:24 (helseregisterloven)

Fastsatt ved kgl.res. 18. mai 2001. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) gjelder fra 1. januar 2002. Inntil forskrifter er gitt for Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Meldesystemet for infeksjonssykdommer, Det sentrale tuberkuloseregister og System for vaksinasjonskontroll med hjemmel i loven § 8 tredje ledd og § 9, kan helseopplysningene i disse registrene behandles etter dagens regelverk.