Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34

DatoFOR-2001-07-11-831
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse11.07.2001
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2000-10-27-1074, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort20.07.2001
KorttittelDeleg. til DNF etter laks- og innlandsfiskloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 11. juli 2001 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. kgl.res. av 27. oktober 2000 nr. 1074.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet gir med dette Direktoratet for naturforvaltning myndighet til å fastsette forskrifter om fredning og fangst av ferskvannskreps i medhold av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. kgl.res. av 27. oktober 2000 nr. 1074 om Klima- og miljødepartementets adgang til å fordele myndighet og oppgaver innen fiskeforvaltningen. Fylkesmannens myndighet til å fastsette forskrifter om forvaltning av ferskvannskreps, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864, er derved overført til Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).