Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 9.

DatoFOR-2001-07-19-1706
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse19.07.2001
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§9, FOR-1983-07-08-1245
Kunngjort16.04.2004
KorttittelDeleg. til kommunen etter forurensningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 19. juli 2001 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

I medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81, jf. kgl.res. 8. juli 1983 nr. 1245 om myndighet til å fastsette hvilken forurensningsmyndighet som kan treffe vedtak etter forurensningsloven, delegerer Klima- og miljødepartementet med dette myndighet til kommunene til å fastsette forskrift i medhold av forurensningsloven § 9 når det gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Med åpen brenning menes all utendørs brenning og med småovner menes forbrennningsovner som ikke har tillatelse fra SFT eller fylkesmannen eller er tillatt i medhold av statlige forskrifter etter forurensningsloven.

Innenfor dette myndighetsområdet er kommunen tilsynsmyndighet jf. forurensningsloven § 48 og myndighet etter de generelle bestemmelser nevnt i rundskriv T-5/98 kap. 2.1. Dette innebærer blant annet myndighet til å gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd og ilegge forurensningsgebyr jf. forurensningsloven § 73.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).